Amodau a Thelerau

Gwefannau Llywodraeth Cymru a reolir gan Gasgliad y Werin Cymru, y cyfeirir ato o hyn ymlaen  fel ‘Ni’, yw cymruncofio.org a walesremembers.org. Datblygwyd y wefan gan Rippleffect Studio Ltd, cwmni cyfyngedig yn y DU. Rhif cwmni cofrestredig Rippleffect Studio Ltd yw 03871086, a chyfeiriad swyddfa cofrestredig y cwmni yw 1 Canada Square, Canary Wharf, Llundain, E14 5AP.

Mae cymruncofio.org a walesremembers.org yn cael eu cynnal at eich defnydd personol. Drwy gyrchu a defnyddio’r wefan hon rydych chi’n derbyn y Telerau ac Amodau hyn, sy’n dod i rym ar y dyddiad y defnyddiwch y wefan gyntaf.

Os defnyddiwch y wefan, rydych chi’n cytuno â’r Telerau. Mae ein Polisi Preifatrwydd yn rhan o’r Telerau, felly byddwch cystal â darllen hwnnw hefyd. Mae’r Telerau hyn, y Polisi Preifatrwydd ac unrhyw ddogfen arall y cyfeiriwn ati yn y Telerau hyn, yn ffurfio’r cytundeb cyfan rhyngom. Os nad ydych yn cytuno â’n Telerau neu ein Polisi Preifatrwydd, rhaid i chi beidio â defnyddio’r wefan.

Data personol

Byddwch cystal â darllen ein Polisi Preifatrwydd i ddarganfod sut yr ydym yn gwarchod eich data personol: cymruncofio.org/privacy-cookies

Hawliau eiddo deallusol (gan gynnwys hawlfraint) yn ein gwefan

Ac eithrio delweddau a ddarperir gan Gasgliad y Werin Cymru drwy’r Drwydded Archifau Creadigol, mae’r holl hawliau eiddo deallusol, gan gynnwys hawlfraint, yn y wefan ac ym mhob deunydd a nodwedd a ddarperir gennym fel rhan o’r wefan, yn perthyn i Lywodraeth Cymru. Ni chaniateir i chi gopïo, atgynhyrchu, ailddosbarthu, lawrlwytho na defnyddio’r wefan nac unrhyw ran ohoni ac eithrio fel y caniateir yma. Cedwir pob hawl arall.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am ganiatâd i ddefnyddio delweddau yma: cymruncofio.org/image-permissions

Defnyddio cynnwys y wefan

Cewch ddefnyddio’r cynnwys ar y wefan at ddibenion preifat, addysgol ac anfasnachol yn unig. Os ydych am ddefnyddio’r wefan, neu gynnwys a nodweddion y wefan, at unrhyw ddiben heblaw am ddefnydd personol, rhaid i chi gysylltu â ni i gael ein caniatâd yn gyntaf.

Cysylltau â gwefannau allanol

Gall cysylltau o fewn ein gwefan arwain at wefannau eraill. Darperir y rhain er cyfleuster yn unig. Nid ydym yn noddi, yn cefnogi nac yn cymeradwyo fel arall unrhyw wybodaeth na datganiadau sy’n ymddangos ar y gwefannau hyn, nac ar wefannau y cyfeirir atynt yn y gwefannau hyn neu sydd wedi’u cysylltu â hwy.

Dwyieithrwydd

Tra bod y deunydd sydd ar y wefan a grëwyd gan Lywodraeth Cymru ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg, ni allwn eich sicrhau fod deunydd a grëwyd gan unigolion neu sefydliadau allanol ar gael yn y ddwy iaith.

Gwarchod rhag firysau

Gwnawn bob ymdrech i wirio a phrofi deunydd ym mhob cam cynhyrchu. Fe’ch cynghorir i redeg rhaglen wrth-firws ar bob deunydd a lwythwch i lawr o’r Rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb dros unrhyw golled, difrod neu darfu ar eich data neu eich system gyfrifiadurol a all ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd sy’n deillio o’r wefan hon.

Ymwadiad

Darperir gwefannau, gwybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau (neu wybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau trydydd parti) cymruncofio.org a walesremembers.org ‘fel y maent’ heb gynrychioli na chymeradwyo a heb warant o unrhyw fath, boed yn ddatganedig neu’n ymhlyg, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i warantau ymhlyg ansawdd boddhaol, addasrwydd at ddiben penodol, peidio â thorri hawlfraint, cydnawsedd, diogelwch a chywirdeb. Nid ydym yn gwarantu y bydd y swyddogaethau a gynhwysir yn y deunydd a gynhwysir ar y wefan hon yn ddi-dor nac yn rhydd o wallau, y bydd diffygion yn cael eu cywiro, nac y bydd y wefan hon na’r gweinydd sy’n ei darparu yn rhydd o firysau nac yn cynrychioli holl swyddogaethau a chywirdeb a dibynadwyedd llawn y deunyddiau. Ni fyddwn o dan unrhyw amgylchiadau yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod gan gynnwys, heb gyfyngiad, golled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, nac am unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath sy’n deillio o ddefnyddio neu golli defnyddio data, neu golli elw, o ganlyniad i ddefnyddio’r wefan hon neu mewn perthynas â’i defnyddio.

Bydd y Telerau ac Amodau hyn yn cael eu rheoli gan ddeddfau Cymru a Lloegr a’u dehongli yn unol â hwy. Bydd unrhyw anghydfod sy’n codi o dan y Telerau ac Amodau hyn yn ddarostyngedig i awdurdodaeth llysoedd Cymru a Lloegr yn unig.

Polisïau cymedroli a thynnu i lawr.

Gwefannau a safleoedd cyfeirio at www.walesremembers.org a www.cymruncofio.org.
Mae’r gwefannau hyn yn cael eu rheoli gan Casgliad y Werin Cymru ar ran Llywodraeth Cymru.

Polisi cymedroli

Egwyddorion a phwrpas craidd safoni
Mae safoni yn allweddol i sicrhau bod cyfranwyr a defnyddwyr Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 yn cael profiad cadarnhaol o’r safleoedd. Mae pob cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr yn cael ei gymedroli ar ôl iddo gael ei gyflwyno a chyn iddo ymddangos yn fyw ar y safle. Felly, dylai fod yn nod i gymeradwyo fod mor gyflym ac yn anymwthiol â phosibl wrth sicrhau bod cyfranwyr yn cael cefnogaeth a chyngor wrth gyflwyno eu cynnwys.

Dylai safonwyr ddefnyddio Rheolau Cymunedol y gwefannau ‘fel y nodir yn y Telerau Defnyddwyr a Phreifatrwydd fel cyfeirnod wrth gymedroli digwyddiadau. Mae’n ofynnol i’r holl gyfranwyr i gytuno i’r rhain wrth lwytho cynnwys i’r safle. Maent yn cytuno fod eu heitem:

(a) sy’n torri hawliau eiddo deallusol trydydd parti;

(b) y gwyddoch ei fod yn anwir neu’n anghywir;

(c) sy’n gyfystyr â thor-ymddiriedaeth cyfreithadwy neu sy’n torri hawliau preifatrwydd unrhyw drydydd parti;

(ch) sy’n anllad neu sy’n difenwi unrhyw berson;

(d) sy’n eich cynnwys chi wrth bersonadu unrhyw berson, cydweithfa neu endid heb eu cydsyniad;

(dd) sy’n datgan yn ffug neu sydd fel arall yn camliwio’ch cysylltiad ag unrhyw berson, cydweithfa neu endid;

(e) sy’n trin unrhyw berson, testun neu sefydliad sy’n gysylltiedig â’r Cynnwys mewn modd gwamal, cyffrogarol neu ddiraddiol; neu

(f) sy’n torri unrhyw rai o gyfreithiau neu reoliadau Cymru a Lloegr neu sy’n amhriodol mewn modd arall.

Dylai Cymedrolwyr felly:

1. sicrhau bod yr holl gynnwys yn cadw at delerau ac amodau’r gwefannau.

Targedau allweddol

1. i gymedrol yn gyflym – o fewn 24 awr yn ystod yr wythnos
2. fod yn gwrtais ac yn glir gyda defnyddwyr
3. cymedrol yn ddwyieithog
4. sicrhau nad oes cynnwys amhriodol yn cael ei gyhoeddi ar y wefan

Polisi tynnu lawr

Os bydd y gweinyddwyr [Casgliad y Werin Cymru] o’r gwefannau yn cael eu hysbysu o achos posibl o dorri’r hawlfraint, neu hawliau eraill, neu yn derbyn cwyn gan nodi croes i reolau cyhoeddwyr ‘neu bryder perthnasol arall, rhaid i’r eitem (au) dan sylw yn cael ei ddileu o’r gwefannau cyn gynted â phosibl wrth aros ymchwiliad pellach.

Os ydych yn ddeiliad hawliau ac yn poeni eich bod wedi dod o hyd i ddeunydd ar ein gwefannau, lle nad ydych wedi rhoi caniatâd, neu os nad yn dod o dan gyfyngiad neu eithriad yng nghyfraith y DU, cysylltwch â ni drwy’r dudalen ‘Cysylltwch â ni’ yn datgan y canlynol:

1. Eich manylion cyswllt.
2. Disgrifiad o’r deunydd.
3. Cyfeiriad llawn y wefan neu dudalen lle rydych yn dod o hyd i’r deunydd.
4. Natur y gŵyn
5. Datganiad mai chi yw’r perchennog hawliau neu eu hawdurdodi i weithredu ar ran y perchennog hawl. Efallai y gofynnir i chi ddarparu prawf o berchnogaeth hwn a fyddai’n sefyll i fyny mewn llys barn.

Yna bydd y weithdrefn ‘Hysbysiad Tynnu i Lawr’ yn cael ei galw i rym fel a ganlyn:

1. Bydd Casgliad y Werin Cymru yn cydnabod derbyn eich cwyn trwy e-bost neu lythyr a bydd yn gwneud asesiad cychwynnol o ddilysrwydd a hygrededd y gŵyn.

2. Bydd mynediad at y deunydd yn cael ei dynnu oddi ar y gwefannau nes datrysiad y cytunwyd arno.

3. Efallai bydd Casgliad y Werin Cymru yn cysylltu gyda thrydydd parti i roi gwybod iddynt fod y deunydd yn destun cwyn ac o dan ba honiadau.

4. Bydd Casgliad y Werin Cymru yn cysylltu â’r partïon dan sylw gyda’r nod o ddatrys y mater yn gyflym ac yn gyfeillgar ac er boddhad pob parti. Gall y drafodaeth hon arwain at un o’r canlyniadau a ganlyn:

(a) Mae’r deunydd yn cael ei adfer ar y gwefannau heb ei newid.
(b) Mae’r deunydd yn cael ei ddisodli ar y gwefannau gyda newidiadau.
(c) Mae’r deunydd yn cael ei ddileu yn barhaol o’r gwefannau.

Os bydd y partïon dan sylw yn methu cytuno ar ateb, bydd Casgliad y Werin Cymru yn penderfynu a yw’r deunydd yn cael ei adfer ar y gwefannau neu yn parhau i fod ar gael hyd nes adeg pan mae penderfyniad wedi ei gyrraedd.

Newidiadau

Gallwn ddiwygio’r Telerau hyn ar unrhyw adeg drwy ddiweddaru’r postiad hwn. Fe’ch cynghorir i ddod i’r dudalen hon o bryd i’w gilydd i adolygu’r Telerau cyfredol ar y pryd gan eu bod hwy’n eich rhwymo.

Cysylltu â Ni

Gobeithiwn fod y Telerau hyn yn gwneud synnwyr. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Telerau hyn, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r botwm “cysylltu” sydd ar waelod pob tudalen.